Fakültemiz

Bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 1996 yılı başında ülkemizin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmek üzere eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenleme çalışmalarını başlatmıştı. Buna göre fakültelerimizde lisans programlarında olduğu kadar yüksek lisans düzeyinde yürütülen programlarda da bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Eğitim fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve 1997-1998 öğretim yılında uygulanmaya başlanan sekiz yıllık zorunlu ilköğretim düzeyindeki sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Bunun yanında Ortaöğretim Öğretmenliğinin lisansüstü düzeye kaydırılması ve gerek lisans gerekse lisansüstü düzeydeki öğretmen yetiştirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiştirme yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Yeni düzenlemeye göre oluşturulan lisans ve lisansüstü düzeylerindeki programlar 1998-1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bu süreçte İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun bu teklifi uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulunca İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi kurulmuştur.

Sekiz yıllık eğitimin önemi ve buradaki öğretmen açığı göz önüne alınarak Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve İlköğretim Bölümü'nün kurulması ve buna ek olarak Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Bilimleri Bölümü ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nün, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'ne devredilmesi kararlaştırılmıştır.

Günümüzde Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği), Özel Eğitim Bölümü (Özel Eğitim Öğretmenliği ve Üstün Zekâlılar Öğretmenliği), Temel Eğitim Bölümü (Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü (Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği), Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği) bünyesinde on üç lisans programında eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda fakültemizin gelişimine uygun olarak Güzel Sanatlar Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinin kurulması planlanmaktadır.

Ülkemiz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve doktora programları ile kendi fakültemize ve diğer eğitim fakültelerine öğretim üyesi yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında fakültemiz elemanlarınca ülkemizin eğitim problemleri üzerinde çeşitli bilimsel araştırmaların yapılması ve elde edilecek sonuçların yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzlemde eğitimdeki gelişmelere yön veren öncü bir Eğitim fakültesi olmak.

 

MİSYONUMUZ

Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyan ve geliştiren, yaratıcı ve eleştirel düşünme beceriyle donanmış, bilimsel yaklaşımı benimseyen, bilgi üreten ve uygulamalarıyla toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı ilke edinen, katılımcı ve paydaşlarla işbirliği yapabilen, ulusal değerlere sahip, evrensel değerlere açık, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara duyarlı nitelikli eğitimciler yetiştirmek ve bu amaca yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.

Temel Değerlerimiz

  • Yenilikçi ve aydın,
  • Eleştirel düşünen,
  • Öğrenmeyi öğretebilen / öğretmeyi bilen,
  • Özgüvene sahip etkili iletişim becerilerine sahip,
  • Etik değerlere saygılı

Öğretmenler yetiştirmek.

17 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. İlk çocukluk yıllarında, Mevlevi kültürünün, dinsel kuralların ve geleneklerin sürekli etkin olduğu bir toplumsal çevre içinde yetişti. Musikî üstadı Mehmed Celâleddin Dede Efendi’nin yanında müzik eğitimi gördü. Dört yaşındayken Yolgeçen Mektebi’ne başladı. Beş altı yaşlarındayken Taş Mektep’e geçti.

Dokuz yaşında Mekteb-i Osmanî’ye gönderildi. Mekteb-i Osmani’yi başarıyla bitirdi ve Hasan-Âli Vefa İdâdisine yazıldı. Vefa İdadisi’nin son sınıfındayken, Birinci Dünya Savaşı başladı. Bunun üzerine askere çağrıldı. Savaştan sonra, 1918’de Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Yaşadığı tatsız olaylar sonucunda buradan ayrılarak Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Şubesi’ne geçti ve Darülmuallimin-i Âliye’nin (Yüksek Öğretmen Okulu) öğrenci kadrosuna katıldı. Sabahları okula devam edip, akşamları gazetede çalıştı. Üniversite döneminin sonuna geldiğinde Hasan Âli, “Ruh ve Beden” üzerine yaptığı 30 sayfalık bir çalışmayla 1921’de Dârülmuallimin-i Âliye’deki öğrenimini üstün bir başarıyla bitirdi. 1923-27 yılları arası edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik yaptığı dönemde “Felsefe Elifbası”, “Sûri ve Tatbikî Mantık” ve iki arkadaşı ile yazdığı “Türk Edebiyatı Nümuneleri” adlı kitaplarını yayınladı.

1927 yılı başında Hasan Âli Milli Eğitim Bakanlığı genel müfettişi oldu. Bu dönemde yoğun bir biçimde, yazı ve dil konularıyla uğraştı. 1928 yılında, Tevfik Fikret’in “Tarihi Kadim-Doksan Beşe Doğru” adlı şiir kitabını Latin harfleriyle yayınladı. Kitaplar, Harf Devrimi’nden sonra Türkiye’de Latin harfleriyle basılan ilk kitaplardandır. 1930’da Paris’e gönderilen Hasan Âli burada “Maarif teşkilatı ile mekteplerini ve buna müteferri muamele, kanun ve nizamnameleri…”ni incelemekle görevlendirildi.

1930’da Mustafa Kemal’in Türkiye çapındaki denetleme gezisinde Mustafa Kemal’e danışmanlık yaptı. 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Eylül ayında ilk Dil Kurultayını yaptı. Kurultaydan sonra yapılan ilk Merkez Heyeti toplantısında, Etimoloji Kolu başkanlığına Hasan Âli getirildi. Aynı yıl Hasan Âli “Mevlâna’nın Rubaileri”, “Goethe, Bir Dehânın Romanı” ve “Türk Edebiyatına Toplu bir Bakış” adlı yapıtlarını yayınladı.

Goethe üzerine Türk dilinde yapılan çalışmasıyla, Goethe madalyasıyla ödüllendirildi. 1932 yılının sonunda, Ankara’daki Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü’ne müdür olarak atandı. 1933 yılının sonunda, Maarif Vekaleti Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü’ne atandı. Bu dönemde, liselerde reform yapmayı planladı. 1938’e değin üzerinde çalıştığı “Türkiye’de Orta Öğretim” adlı yapıtı de bunun bir göstergesidir. Bu araştırma reformların bir ön çalışması olarak kabul edilir. 1 Mart 1935 tarihinde CHP İzmir Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

1935-37 yıllarında yayımladığı yazılarda kültür ve eğitim konularındaki sorunları ele aldı. 28 Aralık 1938’de 41 yaşındayken, Celâl Bayar’ın kurduğu kabinede Maarif Vekilliği’ne atandı. Böylece, Kemalist ilkeler doğrultusunda ve İsmet İnönü’nün de desteğiyle hümanist reformlarına başladı. 17 Temmuz 1939’da , ülke çapında bilim adamlarının, eğitimcilerin, yazar ve sanatçıların, Türk eğitim sisteminin ilkelerini ortak bir çalışmayla belirlemek üzere bir araya geldiği Birinci Maarif Şûrası toplandı. Yücel açış konuşmasında, eğitim sisteminde en önemli meselenin görevlilerle birimler arasında uyumlu çalışma olduğunu belirtir. İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve meslek öğretiminde yeni düzenlemeleri içeren taslak, danışma kuruluna sunuldu. Programın en önemli meselelerinden biri, kırsal kesimde halk eğitimidir.

31 Ekim 1939’da reformların sonucu sayılabilecek olan Birinci Devlet Resim Heykel Sergisi’ni açtı. Sergi her yıl Ankara’da kuruldu. Sanat alanında yapılan önemli atılımlardan sonra, Ankara’da 28 Şubat 1940 tarihinde Tercüme Heyeti ilk toplantısını yaptı. Toplantılar çok verimli sonuçlar doğurdu. Böylece kuruluşundan kısa bir süre sonra dünya edebiyatı klasiklerinin çevirisine başlandı.

Hasan Âli Yücel zamanında eğitimin hemen her alanında hiç görülmemiş bir canlılık yaşandı. Fakat yine de köy ve kent arasındaki dengeyi eşitlemek üzere 1936’da Saffet Arıkan’ın bakanlığı döneminde Köy Eğitmeni projesi uygulanmaya başlandı. 17 Nisan 1940’ta Köy Enstitüleri Yasası çıkarılarak, köy okullarında görev alacak olan öğretmenleri yetiştirmek üzere kent ve kasabalardan uzak, geniş arazisi bulunan uygun yerlerde Köy Enstitüleri kurulmaya başlandı. Fakat 1947’den sonra Köy Enstitüleri amacından uzaklaştırılmaya başlandığı için 1950’den sonra Köy Enstitüleri tamamen kapatıldı.

Hasan Âli 20 Mayıs 1940’ta Devlet Konservatuarları’nın kuruluş yasasını çıkardı. 1941-1942 yıllarında Yücel, dilin Türkçeleştirilmesi, ortak bir bilim dili oluşturulması çabalarını yoğunlaştırdı. Bunlardan Coğrafya Kongresi’nde coğrafi bölgelerimizin sınırları belirlendi.Yüksekokulların gelişmesi, İstanbul Üniversitesi’nin yeniden düzenlenmesi ve Ankara’da yeni yükseköğretim kurumlarının açılmasıyla sürdürüldü. Yücel’in bakanlık yaptığı dönemde, Ankara Fen Fakültesi (1943), İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara Tıp Fakültesi (1945) kuruldu. Dört yıl süren bir hazırlıktan sonra 13 Haziran 1946’da 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarıldı.

Türkiye’de üniversitenin gelişiminde ikinci büyük aşama olan bu yasanın getirdiği bilim ve teknik alanındaki en önemli yenilikler şunlardır:

  • Öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahibi elemanlar, Türk devriminin ülkülerine bağlı ve milli karakter sahibi vatandaşlar olarak yetiştirmek.
  • Memleketi ilgilendirenler başta gelmek üzere bütün bilim ve teknik meseleleri çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalar yapmak, bu çalışmalarda ilgili millî bilim ve araştırma kurumları ile, yabancı veya uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayım yapmak; yardımcılara, doktora adaylarına ve öğrencilere yaptırmak.
  • Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici bilim verilerini sözle ve yazı ile halka yaymak.

1942 yılında ona karşı bir suikast yapıldı. Bunlar Yücel’i durduramadı; yabancı kitap sergileri, mesleki teknik okullarının açılması, yeni Dil Kurultayları, Devlet Resim Heykel Sergileri, İkinci Maarif Şurası, üniversite ve binalarının açılışları, Türk Tarih Kongreleri, UNESCO sözleşmesinin onaylanması ve aydınlanma yolunun inşası için gerekli daha nice taşlar bir bir yerlerine oturtuldu. Yücel, 5 Ağustos 1946’da bakanlıktan, 1950’de de CHP’den istifa etti. Bundan sonraki on yıllık dönemde de yazılarını Cumhuriyet gazetesinde yazdı. 12 Kasım 1960’da Paris’te yapılan UNESCO 11. Genel Toplantısı’na delege olarak katıldı. Bir yıl sonra yüksek ateşli bir hastalığa yakalandı ve 26 Şubat 1961’de vefat etti.

HAYEF Türküsü

HAYEF Marşı


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Logoları için TIKLAYINIZ.
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Logosu: PNG (300 dpi) JPG (300 dpi)
  
 PDF Vektörel
 hasan_ali_yucel-egitim_fakultesi.pdf hasan_ali_yucel-egitim_fakultesi.ai